NOTA PRAWNA

Informacje generalne

Właścicielem i dostawcą strony internetowej www.mamsm.pl (dalej "Strona") jest Biogen Poland Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Biogen”).

Informacje dostępne na Stronie

Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny i publikowane informacje nie mają charakteru reklamowego i nie mogą zastępować porady lekarza lub farmaceuty. Strona i jej zawartość nie może być wykorzystywana w celu stawiania diagnozy, konsultacji dotyczących postępowania w razie choroby, przepisywania, dawkowania lub stosowania leków, wyrobów medycznych lub innych środków. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia lub postępowania w przypadku choroby należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Ewentualne wykorzystanie porad, zaleceń i rekomendacji zawartych na Stronie powinno zostać uzgodnione z lekarzem prowadzącym.

Spółka zastrzega sobie prawo prezentowania opinii i rekomendacji ekspertów oraz publikacji prasowych lub ich skrótów. Wszystkie takie informacje stanowią wyłącznie opinie osób, które je wyraziły i nie muszą odpowiadać poglądom lub przekonaniom Spółki, jej pracowników i spółek powiązanych. Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nigdy nie należy interpretować ich jako oświadczeń lub zobowiązań Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność informacji lub opinii osób trzecich.

Odesłania do materiałów zewnętrznych

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że znajdujące się na Stronie linki do stron internetowych mogą prowadzić do witryn administrowanych i kontrolowanych przez osoby lub podmioty trzecie, niezależne od Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść takich stron lub witryn, o ile nie zostały przygotowane przez Spółkę i na jej zlecenie. Spółka nie ma żadnej możliwości kontrolowania zawartości takich stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, materiały i opinie tam zawarte. Ponadto obecność na Stronie linku do strony zewnętrznej nie oznacza w żadnym razie, że Spółka w jakikolwiek sposób zgadza się z zawartością danej strony internetowej czy też zaleca jej wykorzystanie. Korzystanie z takich stron odbywa się na ryzyko użytkownika. Zwracamy uwagę, że strony osób trzecich mogą zawierać hipertekstowe linki do Strony, w tym również tworzone bez uprzedniej zgody Spółki. W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności spowodowanych takimi linkami.

prawa własności intelektualnej

Całość Strony, a także każdy z jej elementów, w tym obrazy, teksty, znaki towarowe, logotypy i nazwy domen pojawiające się na Stronie są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa własności przemysłowej, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i innymi, dotyczącymi własności intelektualnej. Prawa do całości Strony oraz każdego z jej elementów przysługują Spółce, a jakiekolwiek korzystanie z nich przez inne osoby wymaga wyraźniej zgody Spółki.

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących dozwolonego użytku oraz prawa prasowego, żaden z elementów Strony nie może być kopiowany, powielany, pobierany, modyfikowany, adaptowany, transmitowany lub udostępniany w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Użytkownicy mogą kopiować i drukować Stronę i jej elementy wyłącznie do prywatnego użytku osobistego (nie do celów komercyjnych), z poszanowaniem prawa do integralności. W szczególności zakazane jest nieautoryzowane ingerowanie w treść lub formę każdego z elementów Strony. Naruszenie praw Spółki do Strony bądź jej fragmentów, może skutkować odpowiedzialnością prawną. Spółka zastrzega prawo do egzekwowania swoich uprawnień na drodze sądowej.

Ograniczenie odpowiedzialności

Spółka dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie były dokładne i aktualne, lecz nie gwarantuje że informacje zawarte na Stronie będą zawsze precyzyjne, aktualne i kompletne. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek niedokładnych, błędnych lub niepełnych informacji dostępnych na Stronie, wejścia lub niemożliwości wejścia na Stronę oraz wszelkich innych szkód wynikających z niedozwolonych działań osób trzecich, których skutkiem jest zmiana informacji lub elementów dostępnych na Stronie. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy Spółki lub szkód na osobie.

Prawo właściwe

Strona i jej zawartość podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory dotyczące funkcjonowania Strony podlegają jurysdykcji sądów polskich.